Whistleblowing neboli zákon o ochraně oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se do českého právního řádu zavádí zákon o ochraně oznamovatelů, který byl v nedávné době schválen Sněmovnou. Účelem...

Daňové zvýhodnění na dítě rodičů, kteří spolu nežijí

Při zjišťování výše daně z příjmů fyzických osob se může uplatnit řada snížení základu daně, slev na dani nebo daňových zvýhodnění. Nejčastější je základní sleva na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále také jako...

Odpovědnost za vady vs. záruka za jakost

V tomto článku se zaměříme na rozdíl dvou souborů práv a povinností – odpovědnosti za vady a záruky za jakost, které jsou oba upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále také jako „OZ“), zejména v § 2099-2112 a § 2113-2117 OZ. Jedním...