Mnoho lidí se obává soudního sporu mj. kvůli nákladům řízení, o kterých si myslí, že jim nebudou protistranou refundovány. Níže uvádíme příklady situací, kdy není k těmto obavám důvod, přičemž se zaměříme na občanskoprávní (civilní) soudní řízení.

Na úvod je nutné rozlišovat mezi placením nákladů řízení a náhradou těchto nákladů. Placení nákladů řízení probíhá v průběhu celého soudního řízení kontinuálně a náklady si platí ta strana, v jejíž prospěch jsou vynaloženy. Tedy žalobce i žalovaný průběžně platí odměnu svého advokáta, hotové výdaje (např. poštovné), soudní poplatky aj. Oproti tomu náhrada nákladů řízení se řeší až na konci soudního řízení a znamená, že za určitých okolností jedna strana sporu nahradí druhé straně náklady, které jí v průběhu řízení vznikly. Důvody pro přiznání náhrady nákladů jsou v zásadě 3 – úspěšnost ve věci (sporu), zájem a zavinění.

Úspěšnost ve sporu je nejčastějším důvodem, pro který se náhrada nákladů řízení přiznává, a to tak, že strana ve sporu úspěšná má právo na náhradu nákladů řízení proti straně neúspěšné. Pokud je žalobce úspěšný v celém rozsahu (soud mu přiznal celou vymáhanou pohledávku), má právo, aby mu žalovaný zaplatil náklady řízení.

Úspěch ve věci může být také poměrný a vypočítává se následovně. Pokud žalobce požaduje zaplacení 100 000 Kč a soud mu přizná pouze 70 000 Kč je to jeho úspěch, proti kterému ovšem stojí úspěch žalovaného ve výši 30 000 Kč. Žalobce tedy má právo na náhradu 70 % nákladů, žalovaný na 30 %, a proto je nutné od sebe tato práva odečíst a dojít k závěru, že žalobce má právo na náhradu nákladů ve výši 40 %.

Smyslem náhrady nákladů je nejen to, aby úspěšný účastník řízení neplatil za bránění nebo vymáhání svého práva, ale také to, aby adresát předžalobní výzvy zaplatil požadovaný dluh, který se jeví jako velmi pravděpodobný nebo dokonce jistý, a tím byl svým způsobem „potrestán“ za vznik zbytečného soudního řízení, které bylo zahájeno kvůli nevyhovění předžalobní výzvě. Pokud by jí vyhověl a zaplatil, náklady řízení by samozřejmě nevznikly a on by je ani nemusel hradit.

Zájem je jako důvod náhrady nákladů řízení u těch nákladů, které byly vynaloženy, resp. vznikly pouze v zájmu jednoho z účastníků.

Zavinění je jako důvod náhrady nákladů řízení v případech, kdy náklady vznikly pouze v důsledku jednání či nejednání jednoho z účastníků řízení. Např. pokud žalobce podal návrh a následně ho na základě svého rozmyslu vzal zpět, může být povinen nahradit náklady žalovaného spočívající v odměně advokáta za sepsání repliky k žalobě.

Z těchto 3 důvodů samozřejmě existují výjimky anebo jsou modifikovány, proto nelze říci, že soud vždy přizná náhradu nákladů řízení, bude-li splněna základní podmínka pro její přiznání. Navíc existují různá soudní řízení, kde je výchozím pravidlem, že si každý účastník nese (platí) své vlastní náklady a náhrada je přiznávána pouze ve výjimečných případech (např. řízení o rozvodu manželství nebo pozůstalostní řízení).

Máte-li dotaz k náhradě nákladů řízení, zájem o naše služby nebo se chcete na cokoli zeptat, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách http://www.cspartners.cz/.