Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se do českého právního řádu zavádí zákon o ochraně oznamovatelů, který byl v nedávné době schválen Sněmovnou.

Účelem tohoto zákona je ochrana oznamovatelů, tedy fyzických osob, které oznámí či zveřejní informace o porušení. Porušením se myslí protiprávní jednání nebo opomenutí, k němuž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde v organizaci, ve které oznamující osoba pracuje nebo pracovala, či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení.

Cílem tohoto zákona, a jeho zavedením do praxe nejen u zaměstnavatelů je, aby byli chráněni zaměstnanci, které oznámení učiní, případně osoby blízké, před odvetnými opatřeními, a to například propuštěním, snížením mzdy, atp. Oznámením o protiprávním jednání totiž může dojít k jeho včasnému zjištění, přijmutí opatření k řešení, a v neposlední řadě ke zmírnění případných škod, které by v důsledku tohoto protiprávního jednání mohli vzniknout.

Povinnost zavedení vnitřního systému se týká především zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci, a dále zaměstnavatelů působících ve vybraných oblastech, například zadávání veřejných zakázek, finanční služby, bezpečnost dopravy nebo ochrana životního prostředí.

Za tímto účelem zaměstnavatelé musí zavést do praxe vnitřní oznamovací systém, kterým k oznamování bude docházet, a dále označit příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat, a v případě důvodných oznámení navrhovat opatření k nápravě. 

Máte-li zájem o další informace související se zákonem o ochraně oznamovatelů nebo potřebujete-li pomoci se zaváděním opatření souvisejících s plněním zákonem stanovených povinností, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Za tímto účelem Vám nabízíme několik balíčků:

  1. Implementace zákona o ochraně oznamovatelů
  2. Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a úprava vnitřních předpisů společnosti
  3. Implementace zákona o ochraně oznamovatelů, úprava vnitřních předpisů společnosti, výkon funkce pověřené osoby