Dne 12. 5. 2021 nabyla platnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provedená zákonem č. 192/2021 Sb., který nabyde účinnosti 1. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o další legislativní zásah do občanského práva, považujeme za nutné učinit přehled nejvýznamnějších novinek, přičemž ty se týkají především nezletilých.

Nově se zavádí, že jednání nezletilého přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti lze podmínit dodatečným souhlasem jeho zákonného zástupce. Tato možnost může chránit nejen samotného nezletilého, ale i druhou stranu, která s ním jedná, neboť bude dodatečně postaveno najisto, zda byl nezletilý oprávněn samostatně právně jednat bez možnosti napadení takového právního jednání.

Změn doznal i okruh právních jednání se jměním nezletilého, ke kterým rodiče potřebují souhlas soudu. Mezi ně patří nabývání, zcizování nebo zatěžování i jen části nemovitosti, dohoda o výši dědických podílů nebo odmítnutí dědictví (naproti tomu neodmítnutí, tj. přijetí dědictví souhlas soudu nevyžaduje) nebo se závazek na dobu delší 3 let. Nemají-li rodiče takový souhlas soudu, je možné napadnout platnost právního jednání, pouze pokud působí dítěti újmu.

Nově se řeší tzv. dětské dluhy, a to tím způsobem, že dluhy vzniklé do nabytí plné svéprávnosti je možné vymáhat pouze z majetku, který nezletilý získal do nabytí plné svéprávnosti. Zároveň za tyto dluhy nezletilých ručí jeho rodiče, pokud k právnímu jednání, na základě kterého dluh vznikl, dali souhlas anebo za nezletilého přímo jednali. V případě, že věřitel nevymůže od nezletilého na jeho dluh ničeho, může se obrátit na rodiče jako ručitele a ti musí dluh zaplatit. Současně ale zákon výslovně zakazuje, aby rodiče po svých dětech částku, kterou zaplatili věřiteli, zpětně vymáhali.

Dále došlo ke změně určování pořadí započítávání splátek na jednotlivé složky dluhu. Nově není možné, aby dlužník jednostranně bez souhlasu věřitele určil, že se jeho splátka má započítat nejprve na jistinu a až následně na úroky, úroky z prodlení a další příslušenství pohledávky. Jiná je situace, pokud je dlužníkem spotřebitel a zároveň je v prodlení, pak se totiž splátka započítává nejprve na náklady již určené, pak na jistinu, poté na úroky a nakonec úroky z prodlení.

Zavádí se nové ustanovení o náhradě škody způsobené nezletilým mladším třinácti let, kdy takovou škodu nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled, anebo ji uhradí sám nezletilý, pokud náležitý dohled zanedbán nebyl a nezletilý se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu (nemůže se dopustit trestného činu, neboť trestní odpovědnost je až od dovršení patnáctého roku věku) nebo je to spravedlivé vzhledem k majetkovým poměrům nezletilého a poškozeného, anebo ji uhradí ten, kdo vykonává vůči nezletilému rodičovskou odpovědnost, je-li to spravedlivé vzhledem k majetkovým poměrům takové osoby a poškozeného.

Pokud zadlužený nezletilý dovršil dvacátý první rok věku před 1. 7. 2021, použije se na něj dosavadní právní úprava, tedy např. dětské dluhy platí i ze svého později nabytého majetku. Nová pravidla pro náhradu škody se použijí, pokud byla škoda způsobena před 1. 7. 2021, jinak se použijí dosavadní právní předpisy.

Novinkou v procesním právu je nemožnost vydat v případě nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti tzv. rozsudek pro uznání, a dále nová povinnost soudu doručovat mu veškeré písemnosti, je-li zastoupen zákonným zástupcem (bude se tedy doručovat oběma).