V rámci boje s praním špinavých peněz a financováním terorismu byla zároveň stanovena pravidla pro převoz hotovosti, platidel a některých cenných papírů přes hranice jednotlivých států nebo jejich uskupení (např. Evropské unie). Tato pravidla je v případě jejich neznalosti relativně jednoduché porušit i v dobré víře ve své jednání, např. při cestování na dovolenou nebo za rodinou žijící v zahraničí nebo na obchodní jednání.

Dochází-li k překročení hranic Evropské unie se třetí zemí, ať už na geografické hranici nebo na mezinárodním letišti při nástupu do letadla, je nutné celnímu úřadu členského státu Evropské unie písemně oznámit a předložit mu ke kontrole zejména:

  1. platná platidla v české nebo cizí měně,

2. mince s obsahem zlata nejméně 90 %,

3. slitky s vysokou ryzostí s obsahem zlata alespoň 99,5 %, cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelných za hotové peníze, cenné papíry na doručitele nebo na řad, jakož i další investiční nástroje, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce,

je-li jejich úhrnná hodnota 10 000 € nebo vyšší.

Totéž se týká přijímání nebo odesílání poštovních zásilek přes hranice Evropské unie se třetími zeměmi, které je nutné celnímu úřadu ohlásit a předložit ke kontrole.

Příslušný celní úřad není v právních předpisech blíže specifikován, takže oznámení lze učinit nejen celnímu úřadu v místě překročení hranice Evropské unie, ale i u jiného celního úřadu, který je např. v místě bydliště nebo pracoviště oznamující osoby. Nahlášení předem a v místě překročení hranice lze jedině doporučit, neboť celní orgán na Vás bude připraven a kontrola proběhne rychleji.

Pro posílení právní jistoty převážejících osob je stanoveno, že se z pohledu českých celních úřadů pro přepočet jiné měny na € po celý kalendářní měsíc použije kurz vyhlášený Českou národní bankou předposlední středu předcházejícího kalendářního měsíce. Hodnotou cenných papírů se pak rozumí jejich aktuální tržní cena, popřípadě cena stanovená podle kurzů na oficiálních trzích.

Celní úřady třetích států požadují při překročení jejich státní hranice splnění v zásadě totožných povinností, a to deklarovat a předložit určité předměty ke kontrole.

Např. v Bělorusku budou celní orgány požadovat deklaraci zejména hotovosti a cestovních šeků v celkové hodnotě nad 10 000 USD, na Ukrajině v celkové hodnotě 10 000 € a navíc předložení potvrzení bankovního úřadu o výběru hotovosti z bankovního účtu, v Turecku 10 000 € při cestě přímo do nebo přímo z Evropské unie, při převozu ve vztahu k jiným zemím 5 000 USD, v Rusku je hraniční hodnota pro deklaraci při vývozu i dovozu 10 000 USD. Historicky finančně liberálnější Švýcarsko nestanovilo povinnost deklarovat dovoz či vývoz hotovosti nebo cenných papírů, nicméně celní úřad má právo se Vás zeptat, zda převážíte více než 10 000 CHF. Pakliže ano, musíte sdělit informace o sobě, majiteli a původu peněz.

Upozorňujeme, že tento přehled povinností je pouze částečný a ilustrační, konkrétní výčet povinností je možné podat až v případě, kdy jsou známy všechny okolnosti převozu, zejména co přesně je převáženo a po jaké trase.

Zjednodušeně řečeno lze říci, že deklarační povinnost se vztahuje na všeobecný limit 10 000 USD/€ hotovosti, zlata a cenných papírů. V podrobnostech je vždy nutné ověřit si aktuální povinnosti ve vztahu ke všem územím, přes která bude převoz realizován. Obecná rada tedy zní „deklarovat předem, a to i nižší částky“, abyste předešli problémům na hranicích. Ty mohou spočívat především v zadržení osoby a majetku do doby, dokud nedojde k vysvětlení důvodu neučinění ohlášení převážející osobou a původu majetku. Větší nejasnosti nebo neschopnost vysvětlit původ majetku mohou znamenat podezření ze spáchání trestného činu a z toho vyplývající důsledky.

Máte-li dotaz k přeshraničnímu převozu hotovosti nebo cenných papírů, zájem o naše služby v jiné oblasti nebo se chcete na cokoli zeptat, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách http://www.cspartners.cz/.