V tomto článku se zaměříme na rozdíl dvou souborů práv a povinností – odpovědnosti za vady a záruky za jakost, které jsou oba upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále také jako „OZ“), zejména v § 2099-2112 a § 2113-2117 OZ.

Jedním z předpokladů splnění dluhu v rámci závazkového vztahu je povinnost plnit řádně, tj. bez vad, přičemž platí, že řádným a včasným splněním dluhu závazek zaniká. V běžném životě se může stát, že se např. u zakoupeného zboží vyskytne určitá vada. Aby např. kupující věděl, jaká práva a povinnosti z vadného plnění má, musí rozlišit, zda bude vůči prodávajícímu uplatňovat odpovědnost za vady, nebo záruku za jakost.

První zásadní odlišnost mezi zárukou za jakost a odpovědností z vadného plnění spočívá v tom, že záruka za jakost nevzniká při koupi automaticky ze zákona, tedy ex lege, ale k její existenci je nezbytná dohoda smluvních stran, resp. právě prohlášení strany prodávající o poskytnutí záruky za jakost. Většinou toto předmětné prohlášení je obsaženo v samotné kupní smlouvě, obchodních podmínkách, reklamačním řádu, nebo i v záručním listě. Nicméně z dikce občanského zákoníku vyplývá, že záruka za jakost může být uvedena i na obalu zboží či v reklamě. Lze obecně shrnout, že zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Typickým příkladem je, že prodejce obuvi poskytne záruku 2 roky na zakoupenou obuv, čímž garantuje, že obuv bude způsobilá sloužit běžnému užívání a nezmění své vlastnosti minimálně po dobu těchto 2 let. Zákon však neupravuje délku záruční doby, přičemž tedy ponechává na prodávajícím, po jak dlouhou dobu bude kupujícímu garantovat bezvadnou způsobilost zakoupeného zboží. Jelikož jak výše zmiňujeme, jedná se o závazek prodávajícího nad rámec zákona, je tedy na něm, zda záruku za jakost poskytne, či nikoliv. Mohou se však vyskytnout rozpory u rozsahu poskytované záruky, přičemž platí pravidlo, že záruční doba ujednaná ve smlouvě má vždy přednost před záruční dobou uvedenou na obalu. Dále je třeba zdůraznit, že doba uvedená v záručním listě, pakliže je delší, má vždy přednost před dobou ujednanou ve smlouvě či dobou vyznačenou na obalu.

Druhou zásadní odlišností záruky za jakost od odpovědnosti za vady je skutečnost, že v případě záruky za jakost není rozhodující, zda vady existovaly již v době přechodu nebezpečí škody na věci, tj. zpravidla v okamžiku předání, ale podstatný je pouze výskyt vady v záruční době, k čemuž může dojít i po předání.

A konečně třetí odlišností je specifičnost záruky, kdy ji lze vztáhnout pouze k určitým vlastnostem zboží a následně můžeme záruku vnímat jako jakousi „nadstavbu“ k zákonným právům z vadného plnění, viz dále.

Uplatněním záruky za jakost se kupující může domáhat především toho, aby byla věc opravena a splňovala kritéria nebo měla nadále vlastnosti slíbené prodávajícím.

Obecně je namístě zdůraznit, že se jedná o zákonnou odpovědnost za vady prodané věci, přičemž tedy prodávající ze zákona odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

V případě zakoupení zboží v obchodě (§ 2158 a násl. OZ) je kupující oprávněn uplatit právo z vady, jež se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ovšem dobu dvaceti čtyř měsíců je nutno chápat jako nejzazší lhůtu pro reklamaci zboží. Pakliže se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, jedná se o tzv. vyvratitelnou právní domněnku, která usnadňuje postavení kupujícího v případném soudním sporu. Pokud dojde k uplatnění práva z vadného plnění po uplynutí výše zmíněné lhůty šesti měsíců od převzetí věci, kupující bude povinen prokázat prodávajícímu, že vada existovala na věci již v době převzetí.

Dalším specifikem vadného plnění při prodeji zboží v obchodě je skutečnost, že má-li věc vadu, jež nebrání užívání věci k danému účelu, lze takovou věc prodat jen za nižší cenu, než činí obvyklá cena u bezvadné věci. Není-li taková skutečnost zřejmá, je prodávající povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a tuto vadu dále konkretizovat.

Je-li plněno vadně, má kupující podle dalších okolností např. právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou věci, právo na slevu nebo odstoupení od smlouvy.

Výše uvedené informace o právech a povinnost kupujícího a prodávajícího jsou obecné a mohou být v konkrétním případě odlišné např. v důsledku toho, zda je kupující spotřebitelem nebo zda došlo k uzavření smlouvy v obchodě nebo na e-shopu. Pokud byste potřebovali poradenství v souvislosti s problematikou rozlišení odpovědnosti za vady a záruky za jakost, popř. pokud potřebujete právní pomoc s uplatňováním těchto institutů v praxi, a to ať již jako spotřebitel či podnikatel, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách https://www.cspartners.cz/.