Vyberte stránku

Blog

Články

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY CO VÁS ZAJÍMÁ

Daňové zvýhodnění na dítě rodičů, kteří spolu nežijí

Při zjišťování výše daně z příjmů fyzických osob se může uplatnit řada snížení základu daně, slev na dani nebo daňových zvýhodnění. Nejčastější je základní sleva na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále také jako „ZDP“],...

Odpovědnost za vady vs. záruka za jakost

V tomto článku se zaměříme na rozdíl dvou souborů práv a povinností – odpovědnosti za vady a záruky za jakost, které jsou oba upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále také jako „OZ“), zejména v § 2099-2112 a § 2113-2117 OZ. Jedním...

Novela občanského zákoníku

Dne 12. 5. 2021 nabyla platnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provedená zákonem č. 192/2021 Sb., který nabyde účinnosti 1. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o další legislativní zásah do občanského práva, považujeme za nutné učinit přehled...

Právní služby drobným podnikatelům

Zahájení podnikání stejně jako jeho výkon vyžaduje k hladkému průběhu určité množství právních znalostí, přičemž podnikatel sám jimi zpravidla nedisponuje, a je proto vhodné se obrátit na advokáta. Advokát dokáže již na začátku zvolit nejvhodnější formu pro dané...