Blog

Články

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY CO VÁS ZAJÍMÁ

Whistleblowing neboli zákon o ochraně oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se do českého právního řádu zavádí zákon o ochraně oznamovatelů, který byl v nedávné době schválen Sněmovnou. Účelem...

Daňové zvýhodnění na dítě rodičů, kteří spolu nežijí

Při zjišťování výše daně z příjmů fyzických osob se může uplatnit řada snížení základu daně, slev na dani nebo daňových zvýhodnění. Nejčastější je základní sleva na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále také jako...

Převoz hotovosti, zlata a cenných papírů přes hranice EU

V rámci boje s praním špinavých peněz a financováním terorismu byla zároveň stanovena pravidla pro převoz hotovosti, platidel a některých cenných papírů přes hranice jednotlivých států nebo jejich uskupení (např. Evropské unie). Tato pravidla je...

Odpovědnost za vady vs. záruka za jakost

V tomto článku se zaměříme na rozdíl dvou souborů práv a povinností – odpovědnosti za vady a záruky za jakost, které jsou oba upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále také jako „OZ“), zejména v § 2099-2112 a § 2113-2117 OZ. Jedním...

Novela občanského zákoníku

Dne 12. 5. 2021 nabyla platnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provedená zákonem č. 192/2021 Sb., který nabyde účinnosti 1. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o další legislativní zásah do občanského práva, považujeme za nutné učinit přehled...