Je všeobecně známou skutečností, že nemovitosti nacházející se na území České republiky jsou evidovány v katastru nemovitostí a práva k nemovitostem, která se do katastru nemovitostí zapisují, vznikají, mění se a zanikají příslušným zápisem. Zapisuje se např. vlastnické a zástavní právo, naproti tomu např. právo nájmu se nezapisuje a vzniká platností a účinností nájemní smlouvy.

Forma a podoba evidence se v průběhu času měnily a vyvíjely, ovšem ne vždy šťastným směrem. Na začátku druhé poloviny minulého století došlo k tomu, že práva k nemovitostem (zejména vlastnické) nebylo nutné zapisovat, ale k jejich vzniku, změně nebo zániku stačila platná a účinná smlouva. Řešení bezpochyby jednodušší, rychlejší, nicméně z dlouhodobého pohledu nemá budoucí kupující (nájemce, zástavní věřitel, nebo jakákoli jiná třetí osoba) dostatečnou právní jistotu, že dotyčná osoba (vystupující např. jako prodávající, pronajímatel, zástavce) je podle práva skutečným vlastníkem.

Reliktem a dosud trvajícím projevem dřívější právní úpravy, kdy se vlastnické právo převádělo pouze smlouvou, a nebyl nutný zápis, je velké množství pozemků v katastru nemovitostí, u nichž je vlastník nedostatečně identifikovaný nebo zcela neznámý. Tyto nedostatečné zápisy vznikaly i později a jiným způsobem, ovšem je jich nepatrná menšina.

Seznam pozemků s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM, https://uzsvm.cz/) a pravidelně na úředních deskách jednotlivých obcí informuje a upozorňuje, aby si každý prověřil, zda v tomto seznamu není u nějakého pozemku vedena jako vlastník osoba, po které dědil nebo by dědit mohl (nejčastěji zemřelý rodinný příslušník), anebo dokonce on sám. Takových osob je aktuálně cca 370 tisíc a ÚZSVM se sice podařilo vlastní činností mnoho chybných zápisů odstranit a zapsat do katastru nemovitostí správnou osobu, nicméně stále je jich velké množství.

Na základě výše uvedeného Vám tedy doporučujeme, abyste se do seznamu pečlivě podívali a věnovali krátký čas zjištění, zda v něm náhodou nefiguruje někdo z rodiny nebo jiná osoba, po které jste dědili. V případě pozitivního zjištění, začněte situaci řešit, čím dříve, tím lépe. Za nejsnazší způsob považujeme funkci tzv. fulltextového vyhledávání pomocí klávesové zkratky „Ctrl + F“ a zadání části příjmení rodinného příslušníka nebo osoby, po které jste dědili.

Katastr nemovitostí je tzv. veřejný seznam a jeho funkcí je dodat každému právní jistotu o právech vztahujících se k nemovitosti (vlastnictví, zástavní právo aj.). Svému účelu nebude moci dostát, pokud nebude obsahovat úplné a správné informace. Toho lze dosáhnout buď postupným jednotlivým odstraněním chyb, nebo generálním zásahem s plošným účinkem. První způsob se sice jeví z hlediska jednotlivce jako spravedlivější, nicméně zaprvé je velmi časově náročný a zadruhé existuje právní zásada vigilantibus iura scripta sunt říkající, že práva jsou psána pro bdělé (jinak také právo patří bdělým, tedy kdo se o své právo nestará a nevykonává ho, nemůže být chráněn on ani jeho právo).

Český zákonodárce pro vyřešení problému zápisu pozemků s nedostatečně určitým nebo neznámým vlastníkem zvolil druhou možnost, a to připadnutí všech pozemků s chybným zápisem do vlastnictví státu, pokud se do 31. 12. 2023 oprávněná osoba k pozemku nepřihlásí.

V tomto kontextu je nutné poukázat na skutečnost, že občanský zákoník, který výše uvedené pravidlo zavedl, byl přijat již v roce 2012 a lhůta končí až 31. 12. 2023, tedy každý v České republice měl možnost téměř 12 let na pravidlo o propadnutí majetku nedostatečně identifikovaných či neznámých vlastníků reagovat.

Chcete-li poradit s řešením chybného zápisu v katastru nemovitostí anebo pomoci s vkladem Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí, můžete se na nás obrátit prostřednictví telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách http://www.cspartners.cz/.