Pojem „family office“ označuje společnost, která pomáhá svým klientům se správou jejich vlastního majetku, a to buď formou poradenství, nebo přímo výkonem této správy. Za první klienty „family office“ lze považovat rodinu Rockefellerů, přičemž význam a četnost využívání těchto služeb roste až v posledních dekádách.

Jednou ze služeb, kterou může advokát doplnit poskytování právních služeb klientovi podle zákona o advokacii, je i správa cizího majetku (§ 56 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii) a s tím související poradenství, tedy samotná podstata výkonu „family office“ služeb. Do správy majetku lze zahrnout zejména správu nemovitostí, právnických osob a jejich orgánů (obchodních společností a družstev, společenství vlastníků jednotek, nadací, spolků), svěřenských fondů aj.

Obsahem správy je zejména zastupování klientů při právním jednání týkajícím se spravovaného majetku a poradenská činnost směřující k optimalizaci fungování, ziskovosti, nákladů spojených s majetkem. Vyžadují-li to okolnosti, advokát začne poskytovat i příslušné právní služby, aby byly ochráněny zájmy klienta a bylo dosaženo jeho cílů.

Nejdůležitějšími aspekty správy je, že advokát je povinen ji vykonávat s péčí řádného hospodáře, v souladu s Etickým kodexem (usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 10. 1996), v souladu s pokyny klienta, čestně, svědomitě, za důsledného použití všech zákonných prostředků a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné pro klienta. Pochopitelně i v případě správy majetku se uplatní povinnost mlčenlivosti advokáta.

Dalším podstatným aspektem správy majetku je vzájemná důvěra, bez které nemůže žádný mezilidský vztah fungovat. Jsme menší kancelář, kde Vám veškeré služby poskytuje úzký tým lidí, věnujeme se Vám osobně s maximální možnou péčí, čímž jsou pro získání potřebné důvěry založeny ideální podmínky.

Za správu majetku samozřejmě náleží advokátovi odměna, která je sjednávána vždy individuálně vzhledem ke klientovi, struktuře majetku a rozsahu správy (blíže vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif).

Správa majetku není omezena na vysoce movité klienty, ale je vhodná pro každého, kdo nehodlá věnovat příliš velké množství času běžně se opakujícím činnostem, nehodlá se věnovat vysoce specializovaným činnostem týkajícím se jeho majetku anebo chce v souvislosti s nimi odbornou pomoc a radu, lze ji tedy sjednat v rozsahu k jediné nemovitosti nebo společnosti.

V rámci family office (správy majetku a poradenství) nabízíme veškeré zmíněné služby ve vysokém standardu přizpůsobené na míru majetku i osobě klienta.

Máte-li zájem o naše služby nebo se chcete na cokoli zeptat, můžete se na nás obrátit prostřednictví telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách http://www.cspartners.cz/.