O NÁS

„CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o. poskytuje komplexní právní služby. Klademe důraz na profesionalitu a individuální přístup. Naše služby představují více než jen prosté řešení problémů, neboť proaktivně předvídáme rizika a dáváme klientům doporučení k jejich minimalizaci, a zároveň při nich zohledňujeme např. i jejich ekonomické souvislosti.

Sídlo advokátní kanceláře se nachází v blízkosti centra Prahy a jeho velkou předností je výborná dopravní dostupnost. Kancelář je umístěna pouhé 2 minuty chůze od stanice metra Hradčanská i stejnojmenných autobusových či tramvajových zastávek. Rovněž veřejné parkování je v těsné blízkosti sídla kanceláře.

Veškeré služby poskytujeme tak, abychom šetřili Váš čas i finance. Není pro nás problém přijet za Vámi a přizpůsobit se Vašemu programu. Slova jako diskrétnost, profesionalita a odbornost pro nás nejsou jen prázdné pojmy, ale standard, ve kterém se pohybujeme.“

GENERÁLNÍ PRAXE

Naše advokátní kancelář vykonává tzv. generální praxi. To znamená, že se na naši advokátní kancelář můžete obrátit s jakýmkoli Vaším problémem, ať se týká jakékoli oblasti práva. Pomoc poskytujeme v oblasti občanského práva, trestního práva, správního práva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, zastupujeme klienty před soudy, správními úřady, sepisujeme smlouvy, přijímáme úschovy. Vzhledem k našemu širokému zaměření řešíme případy komplexně a individuálně.

NAŠE SLUŽBY

Občanské právo a občanskoprávní soudní řízení
• řešení situací v oblasti občanského práva
• zastupování v občanskoprávních sporech před soudem
• komplexní právní asistence při vymáhání pohledávek v rámci exekučního či insolvenčního řízení
• zastupování ve sporech se spotřebiteli
• převody nemovitostí
Obhajoba v trestním řízení a zastupování poškozených v trestním řízení
• obhajoba klientů ve všech fází trestního stíhání
• právní zastoupení poškozeného v adhezním řízení
• podpora při ukončování trestního stíhání
• poradenství poškozeným ve formě přípravy a podávání trestních oznámení
• poradenství související se zahájením trestního řízení
Správní právo
• zastupování ve správních řízeních
• přestupková řízení
• pomoc v územním a stavebním řízení
Obchodní právo
• obchodní smlouvy
• licenční smlouvy
• zakládání či rušení společností
• dohody společníků
Rodinné právo
• návrh na rozvod manželství
• řízení o péči o děti
• poradenství ohledně předmanželských smluv
• dohody týkající se majetkového vypořádání
• dohody o společném jmění manželů
• stanovení výživného
Pracovní právo
• pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
• příprava, sepis a konzultace pracovněprávních smluv, výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru a ostatních listin
• odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele, náhrada škody
Příprava a sepisování všech typů smluv
• zpracování všech typů a druhů smluv
• smlouvy a právní poradenství vypracované individuálně ke konkrétnímu případu
Úschovy
• na základě písemné smlouvy o úschově přijímáme do advokátní úschovy peníze, cenné papíry, listiny i jiný majetek.
Dědické řízení
• zastupováním v dědických sporech
• zajištění přechodu majetku na další generace
• zajištění právní služby při mezigeneračním nástupnictví či příprava předání firmy dalším generacím

NAŠ TÝM

Mgr. Michal Smečka
řídící advokát

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
Of Counsel

Mgr. Marek Outulný
advokát

Mgr. et Mgr. Robin Hudec
advokátní koncipient

Mgr. Lukáš Pícha
advokátní koncipient

Anna Hertlová
asistentka

Zuzana Hertlová
asistentka

NAPIŠTE NÁM

  Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
  Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6
  IČ: 081 51 130,
  ID datové schránky: 74z44pq

  Tel.: +420 775 734 464
  e-mail: sekretariat@cspartners.cz

  ČLÁNKY

  Novela občanského zákoníku

  Dne 12. 5. 2021 nabyla platnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provedená zákonem č. 192/2021 Sb., který nabyde účinnosti 1. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o další legislativní zásah do občanského práva, považujeme za nutné učinit přehled...

  číst více

  Právní služby drobným podnikatelům

  Zahájení podnikání stejně jako jeho výkon vyžaduje k hladkému průběhu určité množství právních znalostí, přičemž podnikatel sám jimi zpravidla nedisponuje, a je proto vhodné se obrátit na advokáta. Advokát dokáže již na začátku zvolit nejvhodnější formu pro dané...

  číst více

  ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

  Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

  Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

  Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

  • Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.
  • Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.
  • Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.
  • Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Podílovou odměnu uplatňuje vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se dle složitosti věci do 25 %.

  Při určování výše odměny dbáme na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.