Při zjišťování výše daně z příjmů fyzických osob se může uplatnit řada snížení základu daně, slev na dani nebo daňových zvýhodnění. Nejčastější je základní sleva na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále také jako „ZDP“], která se automaticky uplatňuje u každého poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a dále se velmi často uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti (§ 35c ZDP).

Daňové zvýhodnění na dítě je pro rok 2021 ve výši 15 204 Kč na první dítě, ve výši 22 320 Kč na druhé dítě, ve výši 27 840 Kč na třetí a každé další dítě (§ 35c odst. 1 ZDP), takže teoreticky až v této výši může vzniknout daňový bonus.

Toto daňové zvýhodnění bývá často nesprávně označováno jako „sleva na dani na dítě“ či podobně, ale je nutné terminologii dodržovat už kvůli tomu, že obecně nemá sleva a daňové zvýhodnění v daňovém právu zcela stejný efekt. Po uplatnění slev na dani sice lze výpočtem dojít k záporné dani z příjmů, ta se ovšem „zaokrouhlí“ na 0 Kč. Po uplatnění daňového zvýhodnění lze také výpočtem dojít k záporné dani z příjmů, ta se ovšem začne nazývat „daňovým bonusem“ a představuje částku, kterou má naopak stát povinnost zaplatit poplatníkovi (§ 16ab odst. 2 a § 35c odst. 11 ZDP).

Již z názvu vyplývají základní podmínky uplatnění tohoto daňového zvýhodnění – poplatník musí dítě vyživovat a žít s ním ve společné domácnosti. V případě rodičů, kteří neřeší spory o péči o dítě a žijí ve společné domácnosti je situace jednoduchá – daňové zvýhodnění si uplatní pouze jeden z nich po vzájemné dohodě (§ 35c odst. 9 ZDP).

V případě rodičů, kteří tyto spory řeší, případně je již mají vyřešené vzájemnou dohodou o péči, styku a výživném nebo rozhodnutím soudu je situace mírně složitější. Daňové zvýhodnění si může opětovně uplatnit pouze jeden z nich, ale zároveň musí být tím rodičem, který má dítě svěřené v péči.

Je-li dítě na základě dohody nebo rozhodnutí soudu v péči jednoho z rodičů (a druhý rodič má stanovený styk s dítětem), žije s ním tedy i ve společné domácnosti a pouze tento rodič je oprávněn daňové zvýhodnění uplatnit. Je-li dítě ve střídavé péči, musí se o otázce, se kterým rodičem žije ve společné domácnosti, dohodnout, jinak o tom bude rozhodovat soud. Dohoda rodičů má široké možnosti, jelikož je možné určit, že dítě žije stále celý rok s jedním z nich, ale i že část roku žije s jedním z rodičů a zbývající část roku s druhým z rodičů, přičemž tito si pak mohou daňové zvýhodnění příslušně rozdělit mezi sebe a každý samostatně jej uplatní u svého správce daně.

Probíhá-li stále soudní spor o péči o dítě, mají dítě v péči oba dva a musí se dohodnout, který z rodičů a za jaké období si daňové zvýhodnění uplatní.

Pokud si jeden z rodičů uplatní daňové zvýhodnění, aniž tak může učinit, vystavuje se dvěma možným následkům. Zaprvé se jedná o doměření daně v důsledku neoprávněného uplatnění daňového zvýhodnění, zadruhé po tomto rodiči může druhý rodič požadovat vydání bezdůvodného obohacení vzniklé tím, že si sám nemohl daňové zvýhodnění uplatnit a odvedl vyšší daně.

Máte-li zájem o naše služby nebo se chcete na cokoli zeptat, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách http://www.cspartners.cz/.